2019-09-10 08:06Pressmeddelande

Delårsrapport januari-juni 2019

Under första halvåret av 2019 har bankens transformationsresa till att bli en vardagsbank nått en viktig milstolpe. I maj bytte vi banksystem och då lanserades även en ny internetbank och mobilbank. Banksystembytet skedde både utifrån de ökade regulatoriska krav som ställs på banken i dag och utifrån de förväntningar som våra medlemmar har på produkter och tjänster. Det nya banksystemet används i dag av ca 120 banker i Norden och JAK Medlemsbank har gått in som delägare i SDC A/S, som levererat det nya banksystemet. I juni lanserade vi en ny hemsida med ny grafisk profil och ett förädlat marknadsbudskap.
Att banken tampats med flera motgångar de senaste åren har medfört en tydligt minskad in- och utlåningsstock samt minskat antal medlemmar, vilket påverkar bankens lönsamhet negativt. För att möta och vända dessa negativa trender har ett omfattande transformationsarbete inletts där den första etappen bedöms vara slutförd under 2020.
Den första etappen omfattar byte av banksystem, ny grafisk profil och hemsida samt förnyelse av produkt- och tjänsteutbud.Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott om 2–3 miljoner kronor. Det är vår bedömning att vi, genom fortsatt noggrann kostnadskontroll, justerad prissättning och välavvägda satsningar, kommer generera överskott under kommande år. Det kan dock komma att ta upp till 2–4 år innan banken visar en betryggande lönsamhet, definierat som ett K/I-tal <85 %Om JAK Medlemsbank

Hållbar ekonomi för människa och miljö

Kontaktpersoner

Vd
Johan Thelander